Search
Search Menu

O nas


Ośrodek Zdrowia w Brzostku

Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku został utworzony przez Gminę Brzostek Uchwałą Rady Gminy w Brzostku Nr VI/62/03 z dnia 28 maja 2003 roku, na bazie wyodrębnionego przez Radę Powiatu Dębica i ZOZ w Dębicy zespołu osób i składników majątkowych przekazanych gminie Brzostek przez Radę Powiatu nieodpłatnie.

Zakład rozpoczął działalność 1 stycznia 2004 roku a obszar jego działania stanowi teren gminy Brzostek. Siedzibą Zakładu jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Brzostku i Ośrodek Zdrowia w Smarżowej. Ustrój Zakładu oraz zasady funkcjonowania określa Statut uchwalony przez Radę Społeczną zakładu i zatwierdzony przez radę Gminy w Brzostku.


Ośrodek Zdrowia w Smarżowej

 

SGPZOZ w Brzostku prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, do zachowania, ratowania, przywracania lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Do podstawowych zadań Zakładu należy:

 • Udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia lekarza, pielęgniarki, położnej, pielęgniarki medycyny szkolnej),
 • Udzielanie świadczeń diagnostycznych i leczniczych w dostępnym zakresie, w tym:
  – Badanie krwi, moczu, pobieranie materiału do badań u noworodka,
  – Badanie EKG,
  – Badanie USG,
  – Badanie spirometryczne,
  – Pomiary ciśnienia krwi,
  – Opatrywanie ran,
  – Wziernikowanie uszu, płukanie ucha i oka,
  – Usuwanie woskowiny z uszu,
  – Tlenoterapia,
  – Naświetlanie lampą solux,
  – Bilanse zdrowia dzieci i młodzieży,
  – Szczepienia obowiązkowe i dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  – Iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne, śródskórne,
  – Wlewy kroplowe,
  – Podawanie leków metodą wziewną, doustną, dożylną – wlewy kroplowe, doobytniczą transdermalną, metodą butterfly (za pomocą motylka),
  – Zakładanie i okresowa wymiana cewników do pęcherza moczowego, sondy dożołądkowej, wykonywanie wlewów doodbytniczych,
  – Opieka nad pacjentem z stomią, PEG (metoda odżywiania pacjenta, który nie może przyjmować pokarmy drogą doustną), wkłuciem centralnym, portem naczyniowym, cewnikiem, rurka tracheostomijną , sondą,
  – Usuwanie szwów, (pojedynczych, ciągłych, stripy, stoplery, klamerki metalowe,
  – Usuwanie kleszczy,
 • Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • Kierowanie na leczenie stacjonarne,
 • Kierowanie na leczenie specjalistyczne,
 • Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
 • Kierowanie na zabiegi rehabilitacyjne,
 • Realizacja wizyt domowych w uzasadnionych przypadkach własnym transportem,
 • Organizowanie w ustalonym zakresie opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych i klęsk żywiołowych,
 • Prowadzenie oświaty zdrowotnej i działalności z zakresu promocji zdrowia,
 • Dokonywanie okresowych ocen stanu zdrowia ludności w rejonie działania Zakładu,
 • Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,- realizacja programu profilaktyki chorób układu krążenia, programu profilaktyki raka szyjki macicy, program profilaktyki gruźlicy,
 • Zapobieganie powstawaniu urazów chorób społecznych i zakaźnych poprzez działania profilaktyczne i szczepienia ochronne,
 • Zlecenia transportu sanitarnego do najbliższego szpitala lub przychodni, oraz transportu dalekiego,
 • Udzielanie niezbędnej pomocy medycznej do czasu przybycia karetki ratownictwa medycznego  w stanach nagłego zagrożenia życia,
 • Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w opiece długoterminowej domowej,
 • Udzielanie świadczeń stomatologicznych,
 • Udzielanie świadczeń specjalistycznych,
 • Udzielanie za odpłatnością świadczeń medycznych dla osób nieubezpieczonych, zapisanych do innych świadczeniodawców lub na życzenie pacjenta.

Zakład zapewnia ubezpieczonym prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zakład realizuje za odpłatnością świadczenia zdrowotne:

 • Dla osób nieubezpieczonych,
 • Świadczenia, których sposób finansowania określają odrębne przepisy, w tym świadczenia służby medycyny pracy,
 • Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenia zainteresowanego, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, a także  jeżeli nie są wydawane do celów pomocy społecznej,
 • Dla osób ubezpieczonych na życzenie pacjenta.