Search
Search Menu

Skierowania

Skierowania obowiązują do:

 • Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • Leczenia szpitalnego,
 • Opieki psychiatrycznej i terapii uzależnień,
 • Rehabilitacji leczniczej,
 • Leczenia uzdrowiskowego.


Skierowania nie obowiązują do:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • dentysty,
 • wenerologa.


Skierowanie do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • wydawane są przez lekarza POZ lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ,
 • ze względu na istniejące kolejki skierowanie należy dostarczyć do 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy,
 • jeżeli pacjent nie zgłosi się na ustaloną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, chyba że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyższej – tj. zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobiegania, w takim przypadku należy wniosek zawierający uzasadnienie złożyć w terminie do 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się,
 • pacjent w celu otrzymania danego świadczenia może się wpisać na listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania, w tym świadczeń onkologicznych,
 • skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.


Skierowania do specjalisty nie okazują:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci i osoby represjonowane,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • osoby chore na gruźlicę,
 • osoby zakażone wirusem HIV,
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego.

e-Skierowanie – jak to działa?

Elektroniczne skierowanie, czyli e-skierowanie, wystawiają lekarz w systemie informatycznym. Otrzymasz specjalny kod na swój telefon komórkowy lub na adres poczty elektronicznej (e-mail).
Rejestrując się do poradni specjalistycznej lub na badanie, wystarczy, że podasz otrzymany czterocyfrowy kod e-skierowania oraz swój Pesel.

Lekarz powinien wydrukować e-skierowanie, gdy nie ma pewności, do jakiej poradni specjalistycznej/pracowni diagnostycznej pacjent się zarejestruje – czy korzystają one z systemu e-skierowań.
Wydrukowane e-skierowanie jest wtedy taktowane jak  zwykłe skierowanie papierowe – pacjent ma obowiązek dostarczyć je do poradni lub pracowni w ciągu 14 dni od dnia zarejestrowania się na świadczenie.

Jakie są korzyści z e-skierowania

 • nie musisz już dostarczać oryginału skierowania w terminie 14 dni — wystarczy podczas rejestrowania się do poradni specjalistycznej lub na badanie, podać 4-cyfrowy kod i swój PESEL (to ważne szczególnie dla osób samotnych i schorowanych)
 • e-skierowanie czeka w systemie informatycznym, aż zarejestrujesz się na jego podstawie do danej poradni specjalistycznej lub pracowni diagnostycznej
 • e-skierowania nie można zgubić, nie trafi ono w niepowołane ręce — jest zapisane na IKP – Internetowym Koncie Pacjenta; świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, które wystawił, a Ty możesz sprawdzić jego kod na swoim IKP.


Rehabilitacja lecznicza

 • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia.
 • Skierowanie na rehabilitację stacjonarną jest ważne, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych.


Skierowanie na badania diagnostyczne i kontrolne

O potrzebie wykonania badań diagnostycznych niezbędnych do rozpoczęcia leczenia choroby postawienia diagnozy i prowadzenia terapii decyduje lekarz. Badania są wówczas bezpłatne, o ile znajdują w kompetencji lekarza POZ, natomiast badania na życzenie pacjenta są odpłatne.

Jeśli pacjent  objęty stałą opieką specjalistyczną wymaga wykonania badań kontrolnych pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowanie na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania poradnia specjalistyczna, w której pacjent się leczy. Dotyczy to również poradni specjalistycznej, do której skierowanie nie jest wymagane.

Badania ASDK (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) takie jak rezonans magnetyczny (MR), tomografia komputerowa (TK) echokardiografia płodu, endoskopia przewodu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia) oraz badania z zakresu medycyny nuklearnej. O miejscu ich wykonania decyduje pacjent. Wyboru dokonuje spośród pracowni mających umowę  z NFZ.  Na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który realizuje finansowane przez Fundusz świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna

ASDK, z wyłączeniem badań endoskopowych przewodu pokarmowego (gastroskopia), na które może kierować również lekarz POZ, wykonywane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który realizuje finansowane przez Fundusz świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza oraz opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.Opieka psychiatrycznaLeczenie szpitalne

 • Skierowanie do szpitala ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania.
 • Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony, jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.

Należy dostarczyć oryginał skierowania do szpitala nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.Leczenie uzdrowiskowe

 • Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ważne jest 18 miesięcy od dnia jego wystawienia.(link do leczenia uzdrowiskowego)

  Uwaga!

Placówki posiadające umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia mają obowiązek udzielania świadczeń w sposób kompleksowy. Oznacza to m.in., że chory nie może być odsyłany przez specjalistę do lekarza rodzinnego po skierowanie na wykonanie badań.

W przypadku wykonania dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na nie wystawia lekarz udzielający świadczeń. Świadczeniodawca nie tylko powinien poinformować pacjenta, gdzie wykonać badania, ale też pokryć koszty ich wykonania.

W przypadku, gdy pacjent zostanie zakwalifikowany do leczenia w oddziale szpitalnym, np. do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych i konsultacji należy do szpitala.

Naganną praktyką jest odsyłanie pacjentów po skierowanie na badania np. do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub zmuszanie do wykonywania ich we własnym zakresie.

Zasada kompleksowości udzielania świadczeń wynika wprost z przepisów rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej . Zgodnie z § 8 ust. 1 świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń.


Uprawnieni do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach

W związku z wejściem w życie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która wprowadza m.in. zmianę w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozszerzeniu uległ krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach o kobiety w ciąży i świadczeniobiorców do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających odpowiednie zaświadczenie.

Wobec powyższego uprawnienia do korzystania ze  zaświadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością od 1 stycznia 2017 roku posiadają następujące osoby:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • Kobiety w ciąży,
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.  W przypadku, gdy nie jest możliwe udzielenie świadczeń w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.

Podstawy prawne: