Search
Search Menu

Świadczenia zdrowotne

Zapisy do SGPZOZ w Brzostku

Deklaracja wyboru

Aby korzystać bezpłatnie z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w SGPZOZ w Brzostku, zapisz się do nas poprzez deklarację wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej pracujących w naszym Zakładzie. W okienku rejestracji Ośrodka Zdrowia w Brzostku i w Ośrodku Zdrowia w Smarżowej lub korzystając z druku do pobrania deklaracji wyboru: 

Masz prawo nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym bezpłatnie zmienić deklarację wyboru lekarza.

Za każdą kolejną zmianę pacjent musi zapłacić 80 zł. Opłaty tej nie ponoszą pacjenci, którzy:

 • dokonali zmiany wyboru z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
 • musieli dokonać zmiany wyboru z powodu zaprzestania udzielania świadczeń przez przychodnię, lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej,
 • dokonali zmiany wyboru z przyczyn powstałych po stronie przychodni, lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 • musieli dokonać zmiany wyboru z powodu ukończenia 18 r. ż. (lekarz pediatra może sprawować opiekę nad świadczeniobiorcami do ukończenia przez nich 18 r. ż.).

Źródło: Art. 28 ust. 1c i 1d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z późn. zm.Zasady zapisu na listę aktywną podstawowej opieki zdrowotnej

 • Wybór przychodni rodzinnej (przychodni POZ)

Pacjent może wybrać przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej spośród wszystkich, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (przy wyborze przychodni podstawowej opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja). Pacjent, wybierając odpowiednią przychodnię, wybiera również lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz może wybrać pielęgniarkę POZ i położną POZ.

Źródło: Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.

 • Wybór lekarza rodzinnego (lekarza POZ)

Pacjent może wybrać lekarza rodzinnego (lekarza POZ) spośród tych, którzy przyjmują w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wyboru lekarza rodzinnego dokonuje się poprzez złożenie w wybranej przychodni wypełnionego i podpisanego druku deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zazwyczaj już od momentu złożenia deklaracji wyboru można korzystać z usług lekarza rodzinnego (POZ).

Źródło: Art. 9 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

 • Wybór lekarza POZ dla dorosłych i dla dzieci

Należy pamiętać, że wybierając w danej przychodni lekarza pierwszego kontaktu dla siebie, nie musimy w tej samej placówce wybrać lekarza dla dziecka. Jedynym ograniczeniem jest to, że lekarz POZ – czy to dla nas, czy dla naszego dziecka musi udzielać wizyt w ramach umowy podpisanej z NFZ. Poza tym warunkiem mamy pełną dobrowolność – możemy więc wybrać lekarza dla siebie w jednej placówce, natomiast pediatrę dla dziecka w innej.

 • Wybór pielęgniarki rodzinnej
  Czy należy wybrać pielęgniarkę rodzinną w tej samej przychodni co lekarza rodzinnego (lekarza POZ)?

Pacjent może wybrać pielęgniarkę rodzinną spośród tych, które przyjmują w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjent może wybrać pielęgniarkę rodzinną w tej samej przychodni, w której wybrał lekarza rodzinnego lub w innej placówce udzielającej świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Źródło: Art. 9 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

 • Wybór położnej rodzinnej
  Czy należy wybrać położną rodzinną w tej samej przychodni co lekarza rodzinnego (lekarza POZ)?

Pacjent może wybrać położną rodzinną spośród tych, które przyjmują w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjent może wybrać położną rodzinną w tej samej przychodni, w której wybrał lekarza rodzinnego lub w innej placówce udzielającej świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Źródło: Art. 9 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej

 • Czy należy zmienić lekarza rodzinnego z powodu studiowania  w innym mieście?

Nie ma obowiązku zmiany lekarza rodzinnego ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, chociaż praktycznego punktu widzenia lepiej jest mieć swoją przychodnię POZ w miejscowości, w której aktualnie się mieszka lub studiuje. Każdemu pacjentowi przysługuje prawo bezpłatnej zmiany lekarza POZ (dwa razy w ciągu roku) – w czasie trwania roku akademickiego student może więc wybrać przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej w mieście, w którym studiuje, natomiast w wakacje wrócić do przychodni w mieście rodzinnym. Ponadto każdy pacjent (czyli również student) powinien pamiętać, że w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia może skorzystać z porady lekarza rodzinnego w innej placówce niż ta, w której złożył deklarację.

Źródło: Art. 9 ust. 1-5 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej


Zasady udzielania świadczeń

Pacjent w celu rejestracji do lekarza może: zgłosić się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej. Pracownik rejestracji udziela informacji o dacie i godzinie wizyty.

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania  terminu udzielenia porady,  a które uniemożliwiają  przyjęcie zgodnie z wyznaczonym  czasem, pracownicy rejestracji informują pacjenta w każdy dostępny sposób o nowej  dacie wizyty z podaniem przyczyny jej zmiany. W tym celu świadczeniobiorca zobowiązany jest podać aktualny numer telefonu swój lub osoby upoważnionej, a w przypadku dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej do rodzica lub opiekuna prawnego.

W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji 1 dzień przed ustalonym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.

Gdy pacjent nie zgłosi się w wyznaczonym wcześniej terminie bez opisanego powyżej powiadomienia zostaje skreślony z listy.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się do rejestracji około 20 minut przed planowaną godziną przyjęcia do lekarza celem dołączenia do dokumentacji medycznej wyników badań, kart informacyjnych itp. dokumentów oraz celem weryfikacji prawa do bezpłatnych  świadczeń medycznych w systemie EWUŚ i weryfikacji potwierdzenia wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, w przypadku ubezpieczenia pacjenta w innym kraju UE należy okazać poświadczenie ubezpieczenia.Podstawowa Opieka Zdrowotna

Rejestracja telefoniczna:  14 683 04 72, 14  680 50 80 lub osobista w danym dniu w okienku.

Pacjent w celu rejestracji do lekarza może: zgłosić się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej. Pracownik rejestracji udziela informacji o dacie i godzinie wizyty,

 • Na dzień bieżący – wizyty w gabinecie lub wizyty domowe – w przypadkach  uzasadnionych medycznie tj. nagłego zachorowania i ostrych schorzeń, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji ze względu na stan zdrowia pacjenta,
 • Z wyprzedzeniem na określony termin, z podaniem daty i godziny od 10:00 do 13:00, wizyty/porady (świadczenia ambulatoryjne i wizyty domowe) w schorzeniach przewlekłych, stabilnych udzielane są w możliwie najkrótszym uzgodnionym terminie. Rejestracja na wizyty domowe odbywa się po konsultacji z lekarzem prowadzącym i  realizuje się w miarę możliwości, z zachowaniem jak najkrótszego terminu,
 • Wizyty domowe ustala się przez osoby drugie lub telefonicznie w porozumieniu z lekarzem prowadzącym po osobistej rozmowie (zebranie wywiadu), który również określa czas realizacji w miarę możliwości, z zachowaniem jak najkrótszego terminu,
 • Porady i wizyty w gabinecie lekarskim w dniu zgłoszenie są udzielane w przypadkach uzasadnionych medycznie, tj. nagłego zachorowania i ostrych schorzeń, a także w innych stanach wymagających pilnej interwencji ze względu na stan zdrowia pacjenta. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.W przypadku, urazu, porodu, wypadku, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującym zagrożenie życia należy dzwonić:

Tel. alarmowy z nr. stacjonarnego 999
Tel. alarmowy z nr. komórkowego 112Poradnia ginekologiczno-położnicza

Rejestracja – osobiście w godzinach pracy lekarza

Pacjentki zapisane telefoniczne proszone są o potwierdzenie wizyty osobiście w godzinach pracy lekarza.

Zapisy do kolejki oczekujących odbywają się osobiście lub telefonicznie pod numerem 14 680 50-89.Poradnia stomatologiczna

Rejestracja – osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy lekarza

Pacjenci zapisani telefonicznie proszeni są o potwierdzenie wizyty osobiście w godzinach pracy lekarza.

Zapisy do kolejki oczekujących odbywają się osobiście lub telefonicznie pod numerem 14 680 50 87 lub 14 680 50 88.Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

Świadczenia pielęgniarskie długoterminowe  domowe przeznaczone są dla osób obłożnie i przewlekle chorych, które nie wymagają hospitalizacji, ale kontynuacji leczenia oraz profesjonalnej opieki i pielęgnacji.

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci tą opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem POZ.
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy niezdolni do samodzielnej opieki i wymagający przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:

 • kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
 • wykonywania opatrunków,
 • karmienia przez zgłębnik lub przez przetokę,
 • pielęgnacji przetoki,
 • założenia i usunięcia cewnika jako stałe zlecenie lekarskie,
 • płukania pęcherza moczowego,
 • pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną.

Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

 • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • kwalifikacja pielęgniarska do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową,
 • pisemna zgoda pacjenta (w przypadku dzieci zgoda opiekunów prawnych).

Pielęgniarskiej opiece długoterminowej pacjent może podlegać okresowo, o trwaniu opieki decyduje ocena według skali Barthela!

Uwaga – ilość miejsc w pielęgniarskiej opiece domowej jest ograniczona!Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy(święta) soboty, niedziele i święta od 8:00 do 8:00 dnia następnego,

 • w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośredniego zagrożenia życia lub istotnego uszczerbku zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia,

Pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, gdzie przebywa i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

 • w miejscu udzielania w warunkach ambulatoryjnych,
 • w miejscu swojego zamieszkania lub pobytu (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Pamiętaj!

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie podlega rejonizacji!
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest bezpłatna!
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie wymaga skierowania!

 


 

Wykaz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych na Podkarpaciu

Podstawa prawna: