Search
Search Menu

Ubezpieczenie

Potwierdzanie prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

Podmioty wykonujące działalność leczniczą potwierdzają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej za pomocą systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).
W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ, świadczeniobiorca po okazaniu
dokumentu potwierdzającego tożsamość może przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, które winno zawierać klauzulę następującej treści: „Oświadczam, że posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia (pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń):

 • w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej;
 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej – jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę:

 • raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę + ZUS ZUA lub ZUS ZZA,
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy;

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne + ZUS ZUA (ZUS ZZA);

dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • zaświadczenie lub legitymacja wydana i aktualnie potwierdzona przez KRUS;

dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta-rencisty,
 • aktualne zaświadczenie z ZUS/ KRUS/WBE/ZER;

dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy;

dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:

 • umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej + potwierdzenie zgłoszenia w ZUS (ZUS ZZA);

dla osoby posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy wydana na określony okres;

dla osób pobierających zasiłek chorobowy, wypadkowy, rehabilitacyjny, macierzyński:

 • jest zaświadczenie o wypłacaniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego.

Uwaga! Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie pobierania zasiłku

dla osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim:

 • jest zaświadczenie z ZUS/KRUS informujące o ciągłości zwolnienia.

dla osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty:

 • jest zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty.

dla członka rodziny ubezpieczonego:

 • dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny, np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCNA (ZCZA);
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę;
 • zaświadczenie wydane przez ZUS o zgłoszeniu członków rodziny

Dodatkowo dla uczniów i studentów (pomiędzy 18 a 26 r. ż.) niezbędna jest legitymacja szkolna lub studencka.

dla osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
 • certyfikat,
 • karta EKUZ.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po:

w przypadku zatrudnionych:

 • 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego;

w przypadku osób zatrudnionych, korzystających z urlopu bezpłatnego:

 • po upływie30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu;

w przypadku osób bezrobotnych:

 • 30 dni od dnia wyrejestrowania z urzędu pracy.

w przypadku osoby ubiegającej się o przyznanie emerytury lub renty:

 • prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń;

w przypadku osoby pobierającej zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym:

 • prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku;

w przypadku osoby, która ukończyła szkołę ponadgimnazjalną:

 • prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów;

w przypadku osoby, która ukończyła szkołę wyższą:

 • prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów;

w przypadku osoby, której zawieszono prawa do renty socjalnej:

 • 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.

Istotne informacje

 • zatrudnieni małżonkowie nie mogą zgłaszać się wzajemnie do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • małżonek zarejestrowany w Urzędzie Pracy nie może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny;
 • student, po ukończeniu 26 lat nie może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica a jedynie przez uczelnię;
 • student lub uczeń zatrudniony na umowę o pracę, np. w okresie wakacji, powinien być wyrejestrowany na okres zatrudnienia z tytułu członka rodziny, następnie ponownie zgłoszony.